top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


GEMEENTELIJKE ORGANISATIE EN FINANCIEN

De bestuurlijke en ambtelijke organisatie van Vlaardingen staat ten dienste van de Vlaardingers. Dat vergt betrokkenheid en vraagt om snelle, slimme en simpele oplossingen. Wij zijn geen voorstander van het uitbesteden van werkzaamheden. Maar sommige zaken kunnen vanwege de complexiteit en specifieke deskundigheidseisen niet altijd door de eigen organisatie worden uitgevoerd.

Financieel beleid hoort solide te zijn maar niet terughoudend. Goede ideeën en plannen moeten financieel ondersteund worden. Het gemeentebestuur gaat slim en efficiënt met het geld om. Vlaardingers moeten hierover mee kunnen denken, mee kunnen praten en mee kunnen beslissen. Eén ding staat vast: de lasten voor Vlaardingers mogen niet omhoog.

Onze belangrijkste actiepunten

  • wij willen minder directie en minder management in de organisatie. Maar bijvoorbeeld wel meer uitvoerders zodat Vlaardingen beter wordt onderhouden. Ambtenaren wonen Vlaardingen en/of laten hun betrokkenheid met de stad laten zien door vrijwilligerswerk te verrichten in Vlaardingen. Wij gaan minder externe adviseurs inhuren. Maar zetten in op de deskundigheidsbevordering van eigen medewerkers

  • in het Waterweggebied bestaan al praktische afspraken over gezamenlijke inkoop, de aanpak van sociale zaken en met o.a. Schiedam samen is Vlaardingen eigenaar van de Irado. Ook op andere gebieden zoals gebouwenbeheer, onderhoud van sportaccommodaties en beleidsontwikkeling zoeken wij samenwerking met buurgemeenten. Of andere (gemeentelijke) partners

  • Vlaardingers wordt beter verteld op welke manier de gemeente haar geld uitgeeft. Het begrotingsproces verloopt duidelijker en vooral transparanter. Vlaardingers gaan door middel van forums en andersoortige raadplegingen meedenken, meepraten en meebeslissen over uitgaven in de stad.

  • extra uitgaven worden gedekt door extra inkomsten of door verschuiving van middelen. Maar niet door belastingen te verhogen. Integendeel wij gaan proberen de belastingdruk voor Vlaardingers omlaag te brengen. De tarieven van het hoogheemraadschap Delfland houden wij scherp in de gaten. Tegen onduidelijke en onnodige verhogingen verzetten wij ons

  • belastingen die geen duidelijk doel hebben of waarvan het innen meer kost dan het oplevert schaffen we af. In ieder geval schaffen we de hondenbelasting af. Dat doen we ook omdat dieren een wezenlijke bijdrage leveren tegen vereenzaming