top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


LEREN EN WERKEN IN VLAARDINGEN

Leren en werken zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen moet goed en voldoende onderwijs kunnen volgen, toegesneden op zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden. Een goede opleiding zorgt er voor dat Vlaardingers aan het werk komen.

Wij vinden dat iedereen moet willen en kunnen werken. Ieder naar zijn mogelijkheden en talenten. Leren en werken vormen de basis voor deelname aan de maatschappij. En helpt daarmee aan het terugdringen van armoede. Extra aandacht is nodig voor groepen die achterop dreigen te raken.

Een goede economische visie is noodzakelijk om een aantrekkelijk en leefbaar Vlaardingen te bouwen. Het is ook de basis om de werkgelegenheid te verbeteren en daarmee Vlaardingers uit de armoede te helpen en te houden. Wij zoeken de samenwerking met het bedrijfsleven. Wij luisteren naar hun signalen en doen daar wat mee.

Onze belangrijkste actiepunten

 • schooluitval gaan we tegen door persoonlijke ondersteuning en advisering. En wij bieden meer en verschillende onderwijsmogelijkheden. Samen met de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en maatschappelijke partners zorgen wij voor extra onderwijs tijdens of na schooltijd zodat kinderen net dat extra zetje krijgen om goed of beter te presteren

 • er komt betere taalonderwijs voor (allochtone) volwassenen. Ook bekijken wij mogelijkheden om structureel volwassenonderwijs te bieden voor zij die verder willen in hun loopbaan

 • niet werkenden worden begeleid naar een vaste baan. Dat doen we door extra scholing en/of motivatietrajecten. Is er niet voldoende vacatureaanbod dan starten we praktische werkgelegenheidsprojecten bijvoorbeeld als ondersteuning van sportverenigingen en scholen

 • Vlaardingers met een arbeidsbeperking helpen wij op weg naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Voor degenen met een te grote belemmering is er een plek zijn in de sociale werkvoorzieningen en/of speciale werkprojecten. Re-integratie-arbeid mag geen traditioneel werk in de weg staan of verdringen.

 • Vlaardingse statushouders helpen we zo snel mogelijk aan het werk. Dat scheelt in de kosten voor de gemeente. Daarom zorgen wij voor taallessen en inburgeringstrajecten

 • wij versterken de dienstverlening aan ondernemers. Procedures maken wij makkelijker en sneller

 • wij kopen in bij Vlaardingse bedrijven. Bij aanbestedingen gaat de voorkeur uit naar Vlaardingse ondernemers die zich inzetten voor lokaal maatschappelijk ondernemerschap: het zogenaamde social return. En dan vooral zij die stageplekken bieden en werkplekken creëren voor Vlaardingers met een arbeidsbeperking

 • wij streven naar de maximale kwaliteit van industriegebieden en winkelgebieden. Per gebied sluiten wij een kwaliteitsconvenant met eigenaren en bedrijven. Met daarin aandacht voor een optimale bereikbaarheid over de weg, het water en het spoor

 • wij realiseren meer en betaalbare (schone) woon-werklocaties bijvoorbeeld op de Unileverlocatie. De Koningin Wilhelminahaven wordt zo ontwikkeld dat de bedrijfsactiviteiten en woningbouw elkaar niet in de weg zitten of verdringen

 • het schoonhouden van de stad en het groenbeheer komt weer in gemeentehanden. Achter gelaten afval, zwerfvuil, autowrakken, graffiti en illegale posters worden zo snel mogelijk weggehaald.; 'de vervuiler betaalt'. Met de Irado maken we nieuwe werkafspraken over het schoonhouden van aanbiedlocaties. Ook gaan wij strenger handhaven op het hondenpoepverbod

 • daken van gemeentelijke en andere openbare gebouwen worden –in overleg met omwonenden- gebruikt voor zonnecollectoren en/of windturbines. Wij realiseren één of meerdere zonnecollectorenparken

 • gemeentelijke voertuigen zijn voor 2020 allemaal elektrisch zijn. OV-bussen en inzamelwagens van de Irado rijden voor 2020 op milieuvriendelijke brandstoffen rijden. Vrachtverkeer in het stadscentrum en naar andere winkelcentra gaat uiterlijk in 2030 elektrisch gebeuren