top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


VLAARDINGEN IS EEN SOCIALE STAD

Voor Vlaardingers die niet kunnen werken zorgen we voor basisvoorzieningen om een fatsoenlijk leven te leiden zonder armoede. Dat doen we in ieder geval door ze financieel redzaam te maken (o.a. via wettelijk geregeld uitkeringen) maar ook door accommodaties op het gebied van sport, cultuur en onderwijs toegankelijk te maken. Wij ondersteunen voedsel- en kledingbanken en meer van dat soort initiatieven.

Mensen die hun best doen, maar toch in de problemen komen, kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Wij helpen ze bij het wegwerken van schulden en het vinden van een woning. Maar ook met opleiding en werk vinden. Zij moeten een op maat gesneden oplossing worden geboden.

Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn en betaalbaar. In de zorg zijn er de afgelopen jaren steeds meer taken aan de gemeente overgedragen. De financiële middelen daarvoor zijn krap en soms zelfs ontoereikend gebleken. Daarom moet er adequaat en efficiënt gewerkt worden.

Verwarde personen zorgen wel eens voor onrust en hinder. Maar zijn vooral een probleem voor zich zelf. Wij willen een aanpak op buurtniveau. En wanneer nodig gedwongen hulp- en zorgverlening.

Onze belangrijkste actiepunten

  • de gemeente zorgt zelf voor de totale schuldhulpverlening. Wij doen geen zaken meer met commercieel opererende bewindvoerders. Mensen met schulden krijgen een budgetcoach. Om een goede uitgangspositie te creëren, geven wij mensen een renteloze lening

  • zorg moet dicht bij huis toegankelijk worden gemaakt. Wij stellen daarom fysiek wijkzorgloketten in. Ook eenvoudige handelingen, zoals vaccinatie, trombosedienst etc. moeten dicht bij huis gebeuren. En wij nemen maatregelen om in de toekomst voldoende huisartsenzorg te waarborgen. Het Vlietlandziekenhuis moet een goed en breed basisaanbod hebben

  • wij zorgen er voor dat Vlaardingers die zorg nodig hebben goede professionele zorgverlening krijgen. Daarbij accepteren wij niet dat partners vanwege de zorgvraag voor langere tijd uit elkaar moeten

  • wij verlangen van zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties een sober financieel beleid. Organisaties waarbij leden van de directie meer dan de Balkenende-norm verdienen en/of het management meer verdient dan een wethoudersalaris (ongeveer € 100.000,-- per jaar) korten wij op de subsidies

  • wij stellen een overlastmeldpunt verwarde personen in waarin de zorgpartijen met elkaar samenwerken. De polikliniek van Bouman GGZ blijft in Vlaardingen en de preventieactiviteiten met name richting jongeren worden uitgebreid. Wij steunen voorzieningen zoals de Groene Luiken en het dagopvangcentrum van de Pameijer die voorkomen dat mensen in een isolement raken

  • wij starten specifieke sport- en cultuurprojecten voor (financieel) kwetsbare groepen. Daarnaast subsidiëren wij organisatie die kwetsbare groepen helpen, zoals voedsel- en kleidingbanken. Maar ook netwerkstichtingen die zich voor kwetsbare groepen inzetten zoals de Spring Foundation en de Sjaak Foundation