top banner

Verkiezingsprogramma 2018

 


WONEN IN VLAARDINGEN

Waar we ook komen horen we de vraag om betaalbare en goede woningen voor senioren en starters. Bereikbaarheid van woonwijken is voor ons belangrijke voorwaarde. Openbaar vervoer wordt geoptimaliseerd en fietsroutes verbeterd c.q. uitgebreid. Het beleid is afgestemd op goede en veilige verkeersstromen in Vlaardingen.

Hoog op onze prioriteitenlijst staat een schoner Vlaardingen. Milieu en leefbaarheid binnen Vlaardingen dienen optimaal te zijn en waar nodig te worden verbeterd. Wij willen dat Vlaardingen in 2035 energieneutraal is. De gemeentelijke organisatie is in 2025 al energieneutraal. Bij afvalinzameling zetten we in op 100%-recycling. De aanbiedlocaties van afval moeten schoner worden.

Onze belangrijkste actiepunten

 • Om in Vlaardingen meer woningen te bouwen:

  • starten we met herstructurering van buurten zoals Babberspolder West (het gebied dat grenst aan de Mr. L.A. Kesperweg) en Babberspolder Noord-Oost (de Kethelweg plus de buurt aan de zuidkant daarvan)
  • worden braakliggende terreinen zoals Vijfsluizen en langs deMarathonweg met spoed ontwikkeld
  • gebruiken we het Unileverterrein voor woningbouw in combinatie met schone en duurzame bedrijvigheid
  • worden leegstaande bedrijfspanden (bijvoorbeeld de Sprijpanden, het voormalige kantoorgebouw van de Windmill, het V&D-gebouw en het Vingerhoedpand) geschikt gemaakt voor wonen
  • maken wij wonen en woningbouw mogelijk op alternatieve locaties zoals een bedrijfsterrein als Groot Vettenoord

 • wij gaan de RET vragen om met name in de avonduren frequenter te gaan rijden

 • wijj willen minder vrachtverkeer door Vlaardingen. Samen met de Vlaardingse bedrijven en landelijke vervoersorganisaties zoeken we naar oplossingen. De Irado dragen wij op om het afval in smalle straten en kwetsbare buurten op te halen met kleinere inzamelwagens

 • de Marathonweg en de Burgemeester Pruissingel zijn wat ons betreft geen doorgaande wegen. Bovendien levert het toenemend (vracht)verkeer gezondheidsproblemen op. Daarom vragen wij de minister voor aansluiting op het Blankenburgtunneltracé. En willen we dat de Deltaweg verbreed wordt

 • de binnenstad moet goed bereikbaar zijn en blijven. Het Liesveldviaduct blijft voor ons een doorgaande route. Bestaande afsluitingen en reconstructies (o.a. Westhavenplaats/-kade) bekijken we opnieuw

 • tekort aan parkeerruimte lossen wij samen met bewoners op en creëren we binnen de wijk op onorthodoxe voldoende parkeerplekken
 • het schoonhouden van de stad en het groenbeheer komt weer in gemeentehanden. Achter gelaten afval, zwerfvuil, autowrakken, graffiti en illegale posters worden zo snel mogelijk weggehaald.; 'de vervuiler betaalt'. Met de Irado maken we nieuwe werkafspraken over het schoonhouden van aanbiedlocaties. Ook gaan wij strenger handhaven op het hondenpoepverbod

 • daken van gemeentelijke en andere openbare gebouwen worden –in overleg met omwonenden- gebruikt voor zonnecollectoren en/of windturbines. Wij realiseren één of meerdere zonnecollectorenparken

 • Gemeentelijke voertuigen zijn voor 2020 allemaal elektrisch zijn. OV-bussen en inzamelwagens van de Irado rijden voor 2020 op milieuvriendelijke brandstoffen rijden. Vrachtverkeer in het stadscentrum en naar andere winkelcentra gaat uiterlijk in 2030 elektrisch gebeuren.